JSME GARANTEM PRŮVODCE NATIONAL GEOGRAPHIC

JSME LICENCOVANÍ SPECIALISTÉ NA AUSTRÁLII

mapa austrálie

Austrálie

Austrálci - původní obyvatelé Austrálie

Austrálci (Indigenous Australians) jsou domorodé etnikum, které obývá australský kontinent již více než 40 000 let a jsou tedy původními obyvateli tohoto kontinentu. V minulosti si Austrálci vytvořili naprosto jedinečnou kulturu a velmi zajímavé vnímání světa, společnosti, svého okolí i sebe sama. Pojďte s námi do tajemného světa tohoto domorodého etnika!

Hovoříme-li o obyvatelích australské buše, pak máme samozřejmě na mysli Aborigince (neboli Austrálce, anglicky Indigenous Australians), původní obyvatele Austrálie, kteří dnes již sice žijí většinou ve městech, ale stále jaksi odtrženi od běžných civilizačních návyků bílého obyvatelstva.

Aboriginci, skuteční vynálezci bumerangu, žijí takřka na okraji současné australské společnosti, která je v názoru na ně velmi rozpolcená. Jejich současná situace v mnohém připomíná postavení evropských Romů.

Původní obyvatele Austrálie nazývá Aboriginci takřka celý svět, krom samotných Australanů.

Ti pro ně používají termín "Indigenous", v češtině se potom používají označení Australan (novodobá bělošská populace) a Austrálec (= Aboriginec).


Historie Aboriginců je mimořádně zajímavá. Než přišli do Austrálie "bílí osadníci", žilo na tomto kontinentě přes 750 000 domorodců ve více než pěti stech kmenech. Přestože operovali na obrovském území, už od doby kamenné prováděli sami jakousi kontrolu populační exploze neustálým urputným válčením mezi sebou.

Žili velmi bohatým, spirituálním životem, spjatým ze zemí a přírodou, se kterou byli v naprostém souladu. Trvalá obydlí si kmeny prakticky nebudovaly, neb byly zvyklé žít jakýmsi polonomádským způsobem života. Kmen se v pravidelných cyklech přemísťoval tam, kde bylo co lovit a sbírat.

Přechodné přístřešky budovali Aboriginci pomocí bláta z větví, kůry ze stromů a klokaních kůží. Kůra ze stromů hrála v jejich životě velmi podstatnou roli, byla totiž používána např. jako nádobí.

Živili se (a dodnes se v buši živí) výhradně klokany, larvami, červy, brouky a ještěrkami. Velmi zajímavým způsobem také dodnes připravují želvy. Hovoří mnoha nářečími, o kterých je všeobecně známo, že jsou pro představitele jiného etnika prakticky nenaučitelné.


Příliv civilizace byl pro Aborigince fatální. Zkazil jejich kulturu a přivedl je do měst, kde začali užívat neřestí, především alkoholu, kterému jejich organismus (stejně jako například u Indiánů) nedokázal díky odlišným genetickým předpokladům ani po mnoha staletích přivyknout. Pravých a jak říkají Australané - nezkažených mnoho nezbylo.

Ti co odolali, zůstali v buši a pouštích a vyhýbají se civilním mravům. S většinou, žijící v "bílém světě", si australská společnost dodnes zcela "neporadila". Na jedné straně je totiž pocit dluhu, který bílé obyvatelstvo k Aborigincům má. Způsob, jakým Angličané kolonizovali Austrálii, neměl s pověstným anglickým gentlemanstvím mnoho společného, neboť původní místní obyvatelstvo zvládali silou.

Podmaňovali, zotročovali, vybíjeli a pokořovali národ, který měl mnohatisíciletou historii. S tímto dědictvím se dnešní Australané stále vypořádávají. Na druhou stranu stále sílí hlasy, volající po zbytečně přehnané pozitivní diskriminaci. Aboriginci požívají od státu značných výhod, což část australské populace nese s nevolí.

Na rozdíl od "nepůvodních" Australanů mají právo na bezplatné získání nemovitosti od státu, bezplatné školství a zdravotnictví a bezúročné půjčky. Tento stav je často vede k poměrně zahálčivému způsobu života, který je mnohým trnem v oku.

Situace Aboriginců, historicky nesmírně zajímavého etnika, tak z mnoha důvodů zůstává v Austrálii společenským tématem číslo jedna.